Laik TC bir yahudi rejimidir zira kurucuları ve elyevm koruyanları yahudidir…

Dönmeler (türkiye’deki gizli yahudiler) ve Kısa Tarihcesi:

“Dönme” tabiri, aslında yahudi olup da müslüman ve Türk görünen, müslüman ve Türk ismi taşıyan çağdaş görünen takiyyeci bir yahudi kesim için kullanılır. Bunlara “avdeti”, “Sabataycılar” veya “Sabatayist yahudiler” da denilir. Böyle adlandırılmalarının sebebi Sabatay Sevi isimli bir yahudinin yahudilerin va’ad edilen mesihi olduğuna inanmalarıdır.

1492 yılında İspanya’daki yahudiler oradan sürüldüler. Onlar da doğuya doğru göç ettiler ve Osmanlı Devleti’ne sığındılar. Osmanlı Devleti de onların Balkanlarda çeşitli yerlerde, Selanik’te, Edirne’de, İstanbul’da, Bursa’da ve İzmir’de yerleşmelerine izin verdi.

Bunlar, Avrupa dillerini biliyor olmaları ve tıp bilgilerine sahip olmalarından dolayı, kâtip, tercüman, hekim ve hekimbaşı gibi sıfatlarla saraya sirayet etmeye başlamışlar, vezirler ve hatta bazen Padişaha dahi yakın olmuşlardır. Ayrıca ekonomik alanda da gelişmişlerdir. Osmanlı’nın hoşgörüsü ile belki de tarih boyunca hiç yaşayamadıkları 400 yıl güven içinde yaşamışlardır. Buna rağmen her zaman yaptıkları gibi Osmanlı’ya ihanetten geri kalmamışlardır. İslam ümmeti ve devletindeki İslam’ı anlama ve tatbiki hususundaki zaafları istismar ederek Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında büyük rol almışlar, hatta Osmanlı’yı yıkmakta kullanılan el olmuşlardır.

Dönme yahudilerin mesihi Sabatay Sevi 1626’da Izmir’da doğdu. İspanya’dan Romanya’ya oradan da İzmir’e gelen bir yahudi ailesinin çocuğudur. Bazı yahudi hahamlarından dini eğitim aldı. 31 Mayıs 1665’de mesihliğini ilan etti. 1666’da tutuklanıp sarayda Sadrazam vekili ve Kadı’nın huzuruna çıkartıldı. Ölüm korkusundan dolayı Padişah’ın aslen yahudi olan başhekimi Hayatizade Mustafa Fevzi Efendi’nin telkini ile Müslüman olduğunu söyledi. Müslüman kılığına girdi ve Mehmed Efendi ismini aldı. 1676’da Arnavutluk’ta öldü. O gizli gizli kendi mezhebini yaydı ve kendisine takriben 300 aile bağlanmış ve onun gibi resmen din değiştirmiş gibi görünmüştür. Bunlar resmen Müslüman milletine dahil olarak, fakat aslında ise kendi yahudi inancı ve kimliklerini muhafaza ederek yaşarlar. İşte tarihte “Dönmeler” olarak adlandırılan cemaat böyle doğmuş olmaktadır.

Daha sonraki tarihi süreç içinde bunlar üç gruba ayrılırlar. Kapaniler, Karakaşlar, Yakubiler. Daha çok Selanik, İzmir, Edirne ve İstanbul’da yoğunlaşmışlardır. 1900’lü yıllarda Selanik’in nüfusu 125 bin civarındadır. Bunun 60 bini musevi kimlikli, 20 bini Dönme olmak üzere 80 bini yahudidir. Bugün Türkiye’de sayıları tam olarak bilinmemekle birlikte, takriben 300 bin dönme 100 bin musevi azınlık kimlikli olmak üzere 400 bin civarında yahudi olduğu farzedilmektedir.

– Selanik’in, Osmanlı’nın yıkılışı ve laik (kâfir) T.C. yahudi devleti’nin kuruluşunda büyük rolü olmuştur. Osmanlı’nın yıkılması için çalışan Jön Türkler ve İttihat terakki Partisi, çeşitli mason locaları, Sultan ikinci Abdulhamid’i 1908’de görevden indiren Hareket Ordusu Selanik’te kurulmuştur.

– Tarih kitaplarında laik (kâfir) T.C. yahudi devleti’nin kurucusu ve bir kahraman gibi gösterilen diktatör Mustafa Kemal Selanik’te doğmuş ve bir dönme okulu olan Şemsi Efendi mektebinde okumuş bir yahudidir. Ayrıca Jön Türkler’in liderlerinin hemen hemen tamamı, İttihat Terakki Partisi’nin liderlerinin önemli bir kesimi, laik (kâfir) T.C yahudi devleti kurulduktan sonra ortaya çıkan CHP partisi üyelerinin, ordudaki subayların ve generallerin çoğu dönme yahudidir. Daha doğru bir ifade ile laik (kâfir) T.C yahudi devletini dönme yahudiler kurmuştur ve halen perde arkasından onlar yönetmektedir, medyayı onlar yönlendirmektedir, türkiye’deki en kritik noktalar onların egemenliğindedir.

Reklamlar