Lozan Zafer Değil Hezimetdir! Çarşamba, Oca 7 1987 

Masdar: Lozan Zafer mi, Hezimet mi?
Müellif: Kadir Mısıroğlu

– cild: 1, sahife: 272-273

<< İngiliz heyetinin başkanı Lord Gurzon, Lozan’da İsmet Paşa’nın müşaviri sıfatına haiz bulunan (İstanbul Hahambaşısı) Hayim Naum efendiyi çağırarak daha evvelki taahhütlere uygun olarak hilafet ilga edilmediği takdirde sulhun gerçekleşemeyecegini söylemiştir. Esasen bu mesele ile öteden beri meşgul bulunan Hayim Naum Efendi, İsmet Paşa ile Lord Gurzon arasında bu mesele etrafındaki haberleri getirip götürmek suretiyle ciddi bir gayret sarfetmişti.

Heyetin başkanı İsmet İnönü, tek başına “hilafeti kaldırma” sözü verecek mevkide değildi. Hatta o günlerde TBMM’de hilafet lehine bir hava doğmuştu. Bizzat Mustafa Kemal Paşa hilafeti methediyordu. Mesela, Lord Gurzon’un tam Lozan’i terk ettiği gün, meşhur Balıkesir Hutbesini irad etmişti. Binaenaleyh, Hayim Naum’a müspet bir cevap veremedi.

İsmet’le işi bitiremeyen Hahambaşı hemen atlayıp Türkiye’ye dönüyor. O esnada İzmir İktisad Kongresinde bulunan Mustafa Kemal Paşa ile görüşüyor. >>

(devamını oku…)

Mustafa Kemal’in kim olduğuna dair küçük bir hakikat Salı, Oca 6 1987 

Masdar: Risale-i Nur
Müellif: Said Nursi

(Bera-yı malûmat size gönderildi.)

Büyük Doğu’nun yirmi dokuzuncu sayısında; “Lozan’ın İçyüzü” diye yazılan makaleden…

İngiliz murahhas heyeti reisi Lord Gürzon, nihayet en mânidar sözünü söyledi. Dedi ki:
“Türkiye İslâmî alâkasını ve İslâmı temsil rolünü kendi eliyle çözer ve atarsa, bizimle hulûs birliği etmiş olur ve Hıristiyan dünyasının hürmet ve minnetini kazanır; biz de kendisine dilediğini veririz.”

Lozan’da Türk murahhas heyeti başkanı bulunan ve henüz hakikî kasıtları anlayamayan İsmet Paşa, bir aralık bütün Hıristiyan emellerinin Türkiye’yi mazisindeki ruh ve mukaddesat kökünden ayırmak olduğunu sezdiği halde, şu gizli ivaz ve teminatı veriyor ve diyor ki:
“Eskiden beri kökleşmiş ve köhne engellerden, yani an’ane-i İslâmiyetten kurtulmak hususunda besledikleri -yâni İsmet’in beslediği- azmin, inkâr edilmez delilidir.”

Harfi harfine iktibas ettiğimiz bu sözlerle, Türk başmurahhasının, yâni İsmet’in, eskiden kökleşmiş ve köhne olmuş engellerden kurtulmak hususunda Türk milletine beslediği kat’î azimle ne kasdettiğini ve bunu hangi maksat altında İslâmiyet düşmanlarına ivaz diye takdim ettiğini sormak lâzımdır.

Konferansın birinci defasında Türk başmurahhası, bizzat karar vermek vaziyetinde olmadığı ve büyüğüne, yani Mustafa Kemal’e bildirmek zorunda olduğu için, memlekete dönüyor; kendisini Haydarpaşa’dan Ankara’ya götüren tren ve devlet reisini (Mustafa Kemal) İzmir’den Ankara’ya götüren trenle Eskişehir’de buluşuyor. Bir arada ve baş başa seyahat… Sonra Ankara gizli meclis toplantıları… Fakat esas meselelerde daima baş başa. Mustafa Kemal ile İsmet beraber içtimaları ve karar: “Din öldürülecektir.

Lozan Konferansının ikinci sayfası:

” … Artık herşey Türkiye hesabına çantada hazırdır. Yani dini terk ile herşey yapılacak. Yeni hizbin (Kemalizm ve İsmet hükûmeti) bundan böyle, bu millette, İslâmiyeti katletmek prensibiyle hareket etmekte, hasım dünyanın kumandanlarından, yani düşman ehl-i salip kumandanlarından, dini vurmakta daha hevesli olduğu ve örnekler vereceği ve bilhassa hudut dışı değil de, hudut içi ve millî irade yaftası altında çalışacağı şüpheden varestedir.”

(devamını oku…)

YAHUDİ DİKTATÖR MUSTAFA KEMAL MASON İDİ – İŞTE RESMİ İSBATI Pazartesi, Oca 5 1987 

Yahudi Firavun Mustafa Kemal‘in Mason olduğunu dünyada bilmeyen kalmadı, Yahudi Milliyetperveri kafir kemalistler hala Anadolu halkını uyutacaklarını zannediyor..


(devamını oku…)

Uyanacak Anadolu Halkı… Cumartesi, Oca 3 1987 

Cumhuriyet Neden Tesis Edildi?

82. Sene Rezaletleri:

Türkiye cumhuriyetinin 82. senesinin kutlandığı geçtiğimiz aylarda bir şey vardır ki çok açıktır: o da bu rejimin İSLAM DÜŞMANLIĞI üzerine kurulu olduğudur. Bu eyyamda laikcilerin (laik = kafir) yaptığı her konuşmada laiklik (kafir olmak) vurgulanarak ondan asla vazgeçilemeyeceği, gerekirse cumhuriyetden vazgeçilip ama laiklikten asla geçilmeyeceği ifade edilerek laikliğin (ehaliyi dinsizleştirmenin) ehemmiyeti vurgulanır.

(devamını oku…)

Sahi, Diktatör Mustafa Kemal Nereliydi? Perşembe, Oca 1 1987 

İngilizlerin kuklası diktatör Mustafa Kemal’in yahudi bir İslam düşmanı olduğunu bilmeyen kalmadı, sağır ve körler hariç..

İngilizlerin kuklası İslam düşmanı yahudi Mustafa Kemal’in ne mal olduğunu ve kimlere hizmet ettiğini kendi kaleminden ve sözlerinden en iyi ve sağlıklı öğrenebiliriz, değil mi? Öyle ise bakalım yahudi Mustafa Kemal neler söylemiş bu mevzûda, hep birlikte bir kez daha okuyalım..

(devamını oku…)

« Önceki Sayfa