İsmet Paşa’nın İhaneti

Masdar: Hayat ve Hatıratım, Cild 3
Müellif: Dr. Rıza Nur, sene 1992

– sahife 487-488

150’LİKLER MESELESİ

29 Kanun-u Sâni:

Gazetelere göre Yunanlılar Yunanistan’daki yüzellilikleri memleketlerinden çıkarıyorlarmış. Bunlar orada Mustafa Kemal aleyhine neşriyat yapıyorlardı. Anlaşıldı: Yunan’la itilaf ve Lozan’da kazandıklarımı Yunanlılara hep vermeleri demek bunun içinmiş. Bunlar devlet ve millet menfaatini şahısları menfaatine feda ediyorlar.

FECİ BİR HABER

30 Kanun-u Sani:

Feci bir haber. Cenevre’de Yunan mümessili Politis ile Türkiye sefiri Cemal Hüsnü, Lozan muahedenamesindeki Yunan meselelerine dair olan kontrol şerhlerinin ilgasını taleb etmişler ve: “Bu iki devlet öyle dost oldu ki, itimatsızlık zail oldu” demişler. Eyvah! Bu ne hamakat (ahmaklık)! Yazık! Ben niye Lozan’da tepindim ve bunları almağa muvaffak oldum. Emeğime, çektiğime, ömrüme yazık. Yunanlılara onlardan aldığım her şeyi verdiler. Hala da veriyorlar, boyuna da verecekler demek. Venizelos İsmet’i ve bizim hükümeti dolaba koymuş görünüyor. İyi bir diplomat olduğunu bu sefer de göstermiştir. İsmet de ahmaklığını gene ispat etmiştir. Bununla Lozan sulhunun onun eseri olmadığını da ala isbat ediyor.

Venizelos demek İsmet’in burnuna kancayı takmış, götürüp duruyor. Bakalım nerelere kadar götürecek.